Soirées

 

 

 
                          
 
8-10 Februar:Mullenweekend
23 Februar:Muffelowend
1-3 März:Letz.Spezialitéiten
6 März: Gebaakene Fesch (mettes)
15-17 März:Kenbaak&Schwengsfaiss
23 März:Haxenowend
6 Abrel: Kannengerchersowend
19 Abrel: Gebaakene Fesch
3-5 Mai: Spargelweekend
18 Mai: Gromprenkichelcher
26 Mai: Brunch
1 Juni: Kniddlen&Stäerzelen
14-16 Juni: Scampisweekend
5-7 Juli: Paëllaweekend
9-11 August: Mullenweekend