Soirées

 

 

 
                          
 
                
 3-5 Februar: Mulleweekend
17-19 Februar: Lëtz. Spezialitéiten
22. Februar: Gebaakene Fesch (Mettes)
3-5 Mäerz : Haxeweekend
17-19 Mäerz: Schwéngsféiss & Kenbaak
25 Mäerz: Kniddlen & Stäerzelen (Mettes an Owes)
31. Mäerz- 2. Abrëll: Kannéngerchersweekend